Arbeidsrelatert personlighetstest (OPTO)

kr 1500,00

OPTO kartlegger egenskaper for preferert atferd og prestasjon på jobb. Testen tar inntil 35 min, og sendes ut med en link via mail. Du vil få tilsendt en utfyllende testrapport i etterkant av tilbakelesingen.

Når test er bestilt tar jeg kontakt for å avtale tidspunkt for samtale/tilbakelesing.

Varighet: inntil 30 min
Sted: Zoom eller telefon

 

Velg dato og klokkeslett: 

Beskrivelse

OPTO ER EN FORSTÅELIG PERSONLIGHETSTEST
Personlighet er den foretrukne atferden til oss mennesker. Det sier noe om hvilken atferd vi vil trives best med, og vil derfor kunne si noe om i hvilken grad vi vil kunne trives og lykkes i en jobb. OPTO er en personlighetstest som gjennom lettforståelige rapporter gir kandidater, ansettende ledere og rekruttere et godt verktøy for å lære mer om dette.

OPTO ER BASERT PÅ DET TEORETISKE GRUNNLAGET TIL FEMFAKTORMODELLEN
Det meste av forskning knyttet til jobbatferd og prestasjoner i jobb, baseres i dag på femfaktorteorien. Alt i femfaktorteorien er ikke relevant for jobbsituasjoner, og noe er av mer klinisk karakter og bør derfor ikke testes i en rekrutteringssituasjon.

OPTO er bygget på femfaktorteorien, men det endelige resultatet er filtrert med fokus på de egenskaper som er knyttet til prestasjon i jobb. Konstruksjonen inneholder tre dimensjoner – den sosiale, den operative og den utviklingsorienterte dimensjon av prestasjon. Videre opererer OPTO med 8 hovedegenskaper og 20 aspekter som bygger opp til kandidatens score på hovedegenskapene.